Vedtekter

Jack Army Scandinavia Flagg

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Jack Army Scandinavia og ble stiftet 6.april 2014. Foreningen har tilholdssted i Norge, med 0301 Oslo som kontorkommune.

§2 Formål

Supporterklubbens formål er å samle det skandinaviske miljøet med supportere av Swansea City, å støtte Swansea City Association Football Club i medgang og motgang, samt å fremme interessen for og kunnskapen om Swansea City i Norge, Sverige og Danmark.

§3 Juridisk person

Klubben er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4 Medlemmer

Alle supportere av Swansea City Association Football Club kan tas opp som medlemmer. Innmelding skjer gjennom klubbens nettside eller ved e-post til klubbens økonomiansvarlig, og er gyldig fra det øyeblikket innmeldingen er mottatt.

Medlemskapet er gyldig i den sesongen medlemskontingenten ble betalt. Ny sesong starter 1.juli hvert år. Et medlem kan når som helst melde seg ut.

Utmelding skjer enten direkte på nettsiden, skriftlig eller gjennom e-post til styret i klubben.

Et medlem kan ekskluderes fra medlemskap dersom vedkommende oppfører seg usømmelig eller uforenlig med supporterklubbens formål. Usømmelig oppførsel kan være for eksempel deltagelse i eller oppfordring til vold/bråk eller hatefulle ytringer mot andre supportere/spillere. Eksklusjon av et medlem besluttes av styret, men kan ankes til årsmøtet.

§4.1 Passivt medlemskap

Medlemmer som ikke betaler medlemskontingent regnes som passive medlemmer. Disse har ikke stemmerett ved årsmøtet og får ikke delta på f.eks. supportercupen. Det kan også forekomme andre tilbud som er forbeholdt betalende medlemmer.

Passive medlemmer får den samme kommunikasjonen og informasjonsdelingen som aktive medlemmer.

§5 Stemmerett og valgbarhet

Ethvert betalende medlem som har fylt minst 15 år har stemmerett og er valgbar til tillitsverv i klubben.

§6 Kontingent

Kontingentene for medlemskap fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for inneværende sesong, har ikke stemmerett eller andre rettigheter. Medlemmer som skylder kontingent regnes som passive medlemmer (se §4.1)

§7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§8 Regnskap

Regnskapsåret regnes fra 1. juli til og med 30. juni. Styret har ansvar for at supporterklubben fører regnskap med de midler den forvalter. Regnskapet offentliggjøres på klubbens hjemmesider.

§9 Årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mai/juni måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 30 dagers varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet kan behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 7 dager før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når minst 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan kun tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidater oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§13 Valgkomite

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av 2 medlemmer for 1 år av gangen. Innstilling på medlemmer til valgkomiteen fremmes av styret. Valgkomiteens oppgave er å motta og behandle eller selv å komme med forslag til styremedlemmer.

§14 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

  1. Behandle årsmelding
  2. Behandle regnskap i revidert stand
  3. Behandle innkomne forslag
  4. Fastsette kontingent
  5. Vedta budsjett
  6. Utnevne styre (jf §16), revisor og valgkomite (jf §13).

§15 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§16 Styret

Klubben ledes av et styre på minimum 3 og maksimum 5 medlemmer som velges på årsmøtet. Hvert av de skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark har en kvoteplass hver i styret. Styrets sammensetning er leder, nestleder, økonomiansvarlig og opp til 2 ordinære styremedlemmer. Leder velges for 1 år av gangen, mens øvrige medlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene, og skal:

  1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
  2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver som støtter klubbens formål og utarbeide instruks for disse.
  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
  4. Representere Jack Army Norway utad.

Styret skal holde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§17 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan kun foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Dette krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§18 Oppløsning

Denne bestemmelsen kan ikke endres.

Oppløsning av Jack Army Scandinavia kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. §17.